DANVA
Årsberetning 2024

Bestyrelsens beretning 2024

Vandet binder os sammen i DANVA, vi løser opgaverne i fællesskab, siger DANVAs, formand Carsten Nystrup, og gennemgår de mange fornemme resultater, der er opnået det seneste år. Bl.a. nævner han de politiske sejre med vandsektorloven, grundvandsbeskyttelse, spildevand og klimatilpasning, samt vandsektorens grønne omstilling.

Læs mere

DANVA i tal det seneste år

gange er DANVA
nævnt i medierne

deltagere på vores
arrangementer og kurser

% af offentligt ejede
vandselskaber er medlem

Foreningen

Forening: Gevinst at være i DANVA

Også i det forgangne har DANVAs interessevaretagelse, videndeling og medlemsservice givet medlemmerne mere styrke og gennemslagskraft. Det gælder både inden for økonomiske vilkår, uddannelse og lovgivningsmæssige rammer.

Læs mere
Mark og skov

Drikkevand: Rent drikkevand er udfordret

DANVA har også det seneste år presset på for at få grundvandet beskyttet i større sammenhængende områder - grundvandsparker. Og senest er det ønske kommet med Grøn Treparts arbejde. BNBO kommer lovgivningsmæssigt på plads i år. Over halvdelen af alle drikkevandsboringer er påvirket af pesticider og kemikalier.

Læs mere
Renseanlæg spildevand

Spildevand: Renseanlæg som ressourcecenter

Byernes spildevand er på den ene side fyldt med miljøfarlige stoffer og på den anden side fuld af energi, som kan understøtte den grønne omstilling. Spildevandsselskaberne ønsker vilkår til at kunne rense bedre, der hvor det giver mening, så vandmiljøet bliver skærmet mod f.eks. medicinrester. Samtidig er der energi i spildevand til grøn strøm, ligesom det kan levere vand til PtX.

Læs mere
Dialog om klimatilpasning

Klima: Grøn omstilling og oversvømmelser

Den danske vandsektor har det ambitiøse mål at være klima- og energineutral i 2030. I det forgangne år er vandselskaberne kommet nærmere en opfyldelse af det ønske, samtidig med de brugt mange kræfter på at håndtere de vandmasser på terræn, som klimaforandringerne giver.

Læs mere
EU parlamentet

Ind- og udland: Vandet går over landegrænser

Direktiver fra EU og udadrettede aktiviteter har også været definerende for DANVAs aktiviteter det seneste år. Drikkevandsdirektivet og byspildevandsdirektivet har været genstand for høj aktivitet, ligesom det også er tilfældet med taksonomi, CSRD og NIS2. Der kommer krav til vandselskaberne, der understøtter kvaliteten, som gavner mennesker og miljø, ligesom de føder ind i den eksport af danske vandløsninger, som er til gavn for leverandørerne.

Læs mere